musee imaginaiere suisse

 

Ballon

 

Uschia funcziuni:

 

1. Chattai vossa ovra preferida online

2. Fotografai voss object preferì

3. Faschai in selfie/purtret da vus

4. Empleni il formular ed al tramettai

5. La contribuziun è immediat online

* champs obligatorics

Qua è il text da tia/vossa contribuziun. Las fotografias cumparan, cura che la contribuziun è online.

* Maletg da l'object
telechargiar
I n'è vegnì tschernì nagin maletg d'object
Il maletg d'obejct è memia grond (max. 15MB)
La datoteca tschernida n'è betg en il format
* Selfie dubel/purtret
telechargiar
I n'è vegnì tschernì nagin selfi
Il selfi è memia grond (max. 15MB)
La datoteca tschernida n'è betg en il format JPEG
Lingua
mussar tutstudestgfranzostalianrumantsch

 

Selecziunar il museum

Endatar in auter museum

sch'el n'è betg en la glista

Guid da TiM

Sche ti es in guid da TiM, scriva tes num en il champ.


 

* Persuna: Prenum, vegliadetgna persuna 1 & Prenum, vegliadetgna persuna 2

 


* Titel dal post
istorgia u argumentaziun per la selecziun da l'object max. 1000 segns
Indicaziuns davart l'object max. 180 segns (vesair legenda da l'object)
Tgi che nus essan – remartgas max. 370 segns

* E-Mail

L'adressa dad e-mail na vegn betg publitgada e vegn utilisada mo internamain

L'adressa dad e-mail na vegn betg publitgada e vegn utilisada mo internamain

Mail
Attenziun, vus n'avais betg emplenì tut ils champs obligatorics!
Ils champs che mancan èn marcads cun mellen.
Endatai p.pl. in'adressa dad e-mail valaivla.
Ils maletgs mancan u èn memia gronds u betg en il dretg format
 

vinavant

curreger